مدیران
 
حمید امینی : نام و نام خانوادگی
مدیر عامل : مسئولیت
 
میثم امینی : نام و نام خانوادگی
مدیر فنی : مسئولیت
 
محسن امینی : نام و نام خانوادگی
مشاور تور : مسئولیت
 
محمد امین امینی : نام و نام خانوادگی
مدیر فروش : مسئولیت
 
علیرضا امینی : نام و نام خانوادگی
فروش تور و بلیط خارجی : مسئولیت
 
سیامک مهدی قلی : نام و نام خانوادگی
فروش تور - مدیر داخلی : مسئولیت
 
سوسن شاپوری : نام و نام خانوادگی
فروش بلیط خارجی : مسئولیت
 
ناهید ندرلو : نام و نام خانوادگی
حسابدار : مسئولیت
 
عفت ملیحی : نام و نام خانوادگی
امور مالی : مسئولیت
 
ابو الفضل پورمعمار : نام و نام خانوادگی
فروش تور : مسئولیت
 
ماندانا نیک نژاد : نام و نام خانوادگی
تورهاي ورودي : مسئولیت
 
مهسا نیشکری : نام و نام خانوادگی
کارمند فروش : مسئولیت
 
شهرزاد واصفی : نام و نام خانوادگی
فروش بلیط داخلی : مسئولیت
 
فریبا امینی : نام و نام خانوادگی
رزرواسیون هتل : مسئولیت
 
کسری حاجی مهدی قلی : نام و نام خانوادگی
مسئول IT : مسئولیت
 
معصومه میرزائی : نام و نام خانوادگی
صندوق دار : مسئولیت