تست درگاه بانگی

تست درگاه بانگی

تست درگاه بانکی انجام شد

طرح شاپرک و کلیه نماد ها مورد تایید قرار گرفت

مشکل در قسمت دریافت مبلغ است

پول از حساب مشتری کسر میشود اما به حساب آرین توریست ارسال نمیگردد و پس از گذشت یک ساعت مجدد پول به مشتری عودت داده میشود

این مشکل در حال بررسی میباشد.